Lứa tuổi mầm non (2 - 5 tuổi)


1. KG1A        2. KG1B        3.KG2A       4. KG2B          5.KG3       6. KG 4


Lứa tuổi tiểu học (6 - 12 tuổi)


1. Cơ bản

2. Sơ cấp A

3. Sơ cấp B

4. Trung cấp A

5. Trung cấp B

6. Cao cấp A

7. Cao cấp B

8. Nâng cao

9. Xuất sắc A


10. Xuất sắc B 

Mỗi trình độ cần ít nhất 14 - 16 buổi học để hoàn thành, mỗi buổi 2 giờ học 
và không quá 20 học sinh/lớp để giáo viên theo sát được sự tiến triển của học sinh
Các trung tâm liên tục tổ chức các lớp học thử miễn phí